Ehitusjuhendid (RT-kaardid)

Soome Ehitusteabe Fondi kirjastus Rakennustieto OY kogub ja levitab ehitusinfot. Hea ehitustava on esitatud kokkuvõtlikel nn RT-kaartidel, mida levitatakse nii trükituina kui ka interneti kaudu. Kuna Eestis vastav kirjastus puudub, siis on RT-kaardid kasutusel ka meil. Osa neist on tõlgitud eesti keelde, puitu puudutavad eestikeelsed RT-kaardid on kokkuleppel Rakennustieto OY-ga meie koduleheküljelt vabalt mahalaaditavad. Seejuures on aga vaja meeles pidada, et autoriõigused kuuluvad jätkuvalt Rakennustieto OY-le.

Ehitusjuhendid1
Graafik iseloomustab puidu niiskusastme muutumist

RT kaartides esinevad tuleohutust puudutavad sätted on viidud vastavusse Eestis kehtivate nõuetega.

01. Sae- ja höövelpuit
02. Termotöödeldud puit
03. Puitfassaadide esma- ja hooldusvärvimine
04. Puitsisevoodrid
05. Puithoonete akende ja ja uste ühendustarindid
06. Puittrepid
07. Platvorm- puitehitussüsteem
08. Väikeelamu puittarindid
09. Puitfassaadid
10. Puitkorruselamu tarindid
11. Puidust väikekorterelamu
12. Puitelamu niisked ruumid
13. Tiheasustusega puitelamurajooni planeerimine